KLAUZULA INFORMACYJNA
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KATOWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KATOWICACH, ul. Francuska 32, 40-028 Katowice, adres email: slaski@zpn.pl

2.      Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować korzystając z poczty elektronicznej iod@slzpn.katowice.pl

3.      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepis prawa.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:

·         ustanowionych przez ŚLZPN we współzawodnictwie sportowym oraz organizacyjnym, sportowym i dyscyplinarnym, związanym z Pani/Pana statusem w rodzinie piłkarskiej – piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator,  agent piłkarski, do organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz  kontrolowania i nadzorowania ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach  na terytorium Polski,

·         w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 1994 r.),

·         w celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych  (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z  przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości),

·         w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora jak: przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie  publicznym, prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami,

·         w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Śląski ZPN.

5.      Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.      Pani/Pana dane będą udostępniane (art. 4 pkt. 9) organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Organy publiczne, którym ujawnia się dane osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej to: organy podatkowe, organy celne, jednostki analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy organy rynków finansowych regulujące i nadzorujące rynki papierów wartościowych.

7.      Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

·         międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje piłkarskie,

·         Polski Związek Piłki Nożnej,

·         ubezpieczyciele,

·         firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,

·         podmioty prowadzące działalność leczniczą,

·         podmioty zewnętrzne wspierające Śląski ZPN w świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizują usługi informatyczne,  wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w  ramach kampanii marketingowych.

8.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.

10.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

11.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Śląski ZPN stosuje odpowiednie i właściwe  zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

12.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.