Zarząd Kolegium Sędziów
Podokręgu Żywiec


Dawid Bukowczan
- Przewodniczący K.S. Żywiec
Sebastian Szczotka
- V-ce Przewodniczący
- Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
Jan Międzybrodzki
- V-ce Przewodniczący
- Skarbnik

Wacław Bąk

-Sekretarz

Mariusz Woleń
- Referent ds. obsady 

Urlopowania: obsadazywiec@op.pl 

503-199-901

 

 

Komisja szkoleniowa

Sebastian Szczotka - przewodniczący


Członkowie komisji szkoleniowej:

Wacław Bąk

Szymon Duda
Tomasz Dudka
Mariusz Woleń

 

 

 

LICENCJE  SĘDZIOWSKIE

Zgodnie z Uchwałą Śląskiego Związku Piłki Nożnej wszyscy sędziowie zobowiazani są do dokonania wpłaty na konto nr:

67 1020 2313 0000 3402 0437 6778

w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2018 opłat za licencje sędziowski.

 

Wykaz sędziów

 

 Stawki za licencje

 

 

 

INFORMACJA

  Do rywalizacji kadry B przystępują sędziowie którzy do 01.08.2018 zgłoszą chęć rywalizacji do Sebastian Szczotka. Sędziowie poniżej 30 roku życia, którzy nie przystąpią do rywalizacji w Kadrze B pozbawiają się szans awansu na klasę okręgową i możliwości sędziowania klasy A jako sędzia główny.

 

Nowe stroje

Informujemy, że jest możliwość zamówienia u kol. Krzysztofa Ćwikły
nowego modelu strojów Ziny w promocyjnej cenie.

Do dnia 20.08.2018 można składać zamówienia u kol. Ćwikły na zestaw:

2 koszulki (do wyboru kolor: żółty, niebieski i czarny)

2 pary getrów:

spodenki;

koszulka polo.

Cena zestawu: 270 zł. Konieczne jest złożenie minimum 25 zamówień na zestawy.

Wszelkich informacji udziela kol. Krzysztof Ćwikła,

kontak telefoniczny: 517453235 lub facebook.

 

 

 Regulamin Kadry

 

 

ZMIANA

OBSADA na 15.08.2018

 

 

 

 

ZMIANA

Obsada na 11-12.08.2018

 

 

ZMIANA

Obsada na PP

 

 

Link do logowania się w portalu PZPN24:

http://tiny.pl/g2715

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek piłki nożnej prowadzonych przez Podokręg Piłki Nożnej w Skoczowie na  sezon  2018 - 2019 r. w rundzie jesiennej ekwiwalenty za sędziowanie meczów Kluby wypłacają sędziom w gotówce po zakończonych zawodach na podstawie przedstawionych im rachunków.

 
Każdy sędzia jadąc na jakiekolwiek zawody musi posiadać przy sobie czysty druk rachunku do wypisania lub wypisany rachunek w formie elektronicznej - bardziej polecany. 

Każdy sędzia powinien prowadzić sobie dla własnej wygody rejestr wypisanych rachunków w danym roku kalendarzowym, gdyż na każdym rachunku musi być obowiązkowo wpisany kolejny numer rachunku danego sędziego.

Po zakończonych zawodach każdy sędzia wypisuje lub przekazuje (w domu wypisany i wydrukowany rachunek) zgodnie z tabelą ekwiwalentów ( która znajduje się w załączniku)  rachunek przedstawicielowi Klubu gospodarzy        i odbiera gotówkę. 

Dopuszcza się na żądanie Klubu aby zostawić rachunek w Klubie, który zobowiązuje się do "przelania" należnej kwoty na osobisty rachunek sędziego w terminie do najbliższego piątku. Można (ale nie obowiązkowo) na kopii rachunku żądać potwierdzenia odbioru rachunku (najlepiej pieczątka Klubu).

W takim przypadku na rachunku musi być obowiązkowo wpisany w stosownej rubryce numer rachunku bankowego danego sędziego.

W przypadku gdyby do piątku pieniądze nie były na rachunku sędziego proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie obsadowego Kol. Adama Śliża lub kol. Józefa Mazura co spowoduje wycofanie obsady sędziów do zalegającego z przelewem pieniędzy Klubu na mecze w kolejny weekend oraz podjęcie działań do wyegzekwowania należnych pieniędzy.

Rozliczanie meczów prowadzonych przez inne Związku np. Śl.ZPN, BOZPN lub inne Podokręgi odbywać się będzie zgodnie z regulacjami znajdującymi się w regulaminach poszczególnych rozgrywek.

Załączniki :


 

Sędziowie prowadzący zawody nie są już zobowiązani do przesyłania sprawozdań na Podokręg w wersji papierowej. Mają jednak obowiązek przechowywać je przez okres 6 miesięcy po zawodach. 

 

 

 

 

NOWE  PRZEPISY  GRY  W  PIŁKĘ NOŻNĄ

 

 

 

Regulaminy rozgrywek na sezon 2018/19

 

 

Uchwała Nr 39/18/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Ramowy

Załącznik nr 1 (rozgrywki młodzieżowe - wytyczne)

Załącznik nr 2 (awanse i spadki)

Regulamin Pucharu Polski na sezon 2018/2019

Regulamin Bielskiej Ligi Okręgowej

 


 

 

 

Terminy zebrań plenarnych KS Żywiec w 2018 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Śląskiego Związku Piłki Nożnej w związku z nowymi sprawozdaniami

 

W extranecie w sprawozdaniach sędziowie mają do wypełnienia pozycję "Obsługa medyczna". W prawie 90% przypadkach jest ona pomijana i po zapisie sprawozdania ostatecznie pojawia się "brak opieki medycznej" (jak w załączeniu), mimo że w sprawozdaniu był wpisany lekarz czy inna uprawniona osoba. Dotyczy to wszystkich rozgrywek Śląskiego ZPN, niezależnie czy to IV liga seniorów czy II liga młodzików.

Za brak opieki medycznej na meczu Wydział Dyscypliny Śląskiego ZPN karze kluby finansowo zgodnie z Uchwałą Zarządu Śląskiego ZPN. Zapis "brak opieki medycznej", choć faktycznie tak nie było, powoduje wszczęcie przez organ dyscyplinarny postępowania.
Proszę o przekazanie sędziom informacji o wpisywaniu opieki medycznej, jeśli takowa na meczu była. Z góry dziękuję.

W nowych sprawozdaniach zdarzają się błędy różnej maści. Najlepiej podsyłać zrzuty ekranu bezpośrednio do centrali: slawomir.pienkosz@pzpn.pl.

 

 

Kolegia  Sędziów  Podokręgów  Bielsko,  Skoczów,  Żywiec

WGiD  przypomina  sędziom  że  po  zakończeniu  danego  miesiąca  sprawozdania  (oryginały)  z  prowadzonych  meczy  mistrzowskich  należy  dostarczyć  (przesłać)  do  Podokręgu  (43  -  430  Skoczów  ul.  Sportowa  6  skr.  poczt.36)  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  5  dnia  kalendarzowego  następnego  miesiąca  (do  05.09,  do  05.10,  do  10.11.17 r.*).  Nie  przestrzeganie  ww.  terminów  skutkować  będzie  konsekwencjami  dyscyplinarnymi.  
Dotyczy  to  sędziów  którzy  sędziują  mecze  mistrzowskie  kl.  "A",  "B"  i  juniorów  III  i  IV  ligi.  Pozostałe  sprawozdania  (trampkarzy,  młodzików,  orlików)  sędziowie  przechowują  przez  6  miesięcy  od  daty  meczu  (przykład  :  mecz  jest  27.08.17 r.,  sprawozdanie  należy  przechowywać  do  27.02.18 r.).
(Regulamin  rozgrywek  mistrzowskich  Podokręgu  ...  sezon  2017 / 18  z  dnia  17.07.17 r.  par.  12  pkt  5)
* -  do  tego  dnia  sprawozdanie  powinno  być  w  Podokręgu,  a  nie  wysłane  listownie.

 

 

Najważniejsze zmiany w Regulaminie Ramowym:

– w zawodach seniorów – IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, B i C – drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian;

– w zawodach Klasy Okręgowej i Klasy A wykreślono zapis o obowiązku gry w ciągu całego meczu zawodników młodzieżowych (od 1 lipca w drużynach Klasy Okręgowej i Klasy A może grać 11 seniorów w podstawowym składzie, a 7 seniorów przebywać na rezerwie);

– Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
1) dokumenty zezwalające na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku;
2) protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet lub na druku papierowym podpisane przez kapitanów i kierowników drużyn; protokoły muszą zawierać oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, podpisane przez kierowników lub trenerów drużyn.

 

Wyjaśnienia dotyczące Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę nożną...


Wymiany zawodników
§ 39 ust. 8 pkt1
8. Drużyny biorące udział w rozgrywkach są uprawnione do wymiany:
1) w zawodach seniorów - siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian.
 

INTERPRETACJA - WYMIANY ZAWODNIKÓW W SENIORACH

 

Wymiany zawodników

§ 39 ust. 8 pkt1
8. Drużyny biorące udział w rozgrywkach są uprawnione do wymiany:
1) w zawodach seniorów - siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian.

Interpretacja:

W ciągu całego meczu można dokonać siedmiu wymian zawodników, z zastrzeżeniem że w drugiej połowie można dokonać czterech wymian. Linią graniczną jest gwizdek sędziego rozpoczynający drugą połowę. Oznacza to, że jeśli w pierwszej połowie i przerwie dokonano siedmiu wymian, to w drugiej połowie nie można dokonać żadnej wymiany. Sześć wymian w pierwszej połowie i w przerwie umożliwia dokonanie jednej wymiany w drugiej połowie; pięć wymian w pierwszej połowie i przerwie umożliwia dwie wymiany w drugiej połowie; cztery wymiany w pierwszej połowie i przerwie pozwalają na trzy wymiany w drugiej połowie;  trzy wymiany w pierwszej połowie i przerwie pozwalają na cztery wymiany w drugiej połowie. Należy zwrócić uwagę, że dokonanie dwóch lub jednej wymiany zawodników w pierwszej połowie i przerwie nie niesie za sobą możliwości wykonania większej liczby wymian w drugiej połowie niż cztery. W przypadku niedokonania wymiany, dokonania jednej wymiany lub dokonania dwóch wymian w pierwszej połowie i przerwie, w drugiej połowie można dokonać zgodnie z regulaminem i tak tylko czterech wymian - wtedy liczba wymian w meczu wyniesie odpowiednio cztery, pięć i sześć.

 

 


 

 

 

Regulamin Kadry Podokręgu Żywiec 

 

 

 

 

 

 UWAGA

W sezonie 2017/18 w rozgrywkach juniorów podokręgu (III liga juniorów) za przekleństwa stosowane są kary wychowawcze w postaci 2 minut wykluczenia. Sędziowie zobowiazani są do umieszczenia w sprawozdaniu ilości nałożonych kar wychowawczych z tego tytułu (nie jest konieczne wskazywania winnych zawodników, tylko ilość kar). Kary minutowe dotyczą tylko przewinień związanych z ww przewinieniem. Za pozostałe przewinienia sędziowie stosują kary w postaci żółtych i czerwonych kartek.

 

 

Informacja

W przypadku usunięcia z ławki trenera lub innej osoby funkcyjnej opis
tego zdarzenia w sprawozdaniu wypełnianym w portalu PZPN
należy wypełnić w zakładce inne zdarzenia.

 

 

Interpretacja przepisów

Przewinienia poza polem gry  (w czasie gry) rzut wolny bezpośredni z linii ograniczająej pole gry (lub rzut karny) stosuje się za przewinienie zawodnika wobec sędziego przeciwnika, rezerwowego, wymienionego, wykluczonego, osoby funkcyjnej poza polem gry bez przewinienia rezerwowego, wymienionego, wykluczonego, osoby funkcyjnej wobec przeciwnika lub sędziego poza polem gry ("popełnienie przewinienia = wpływa na..."). Tego przepisu nie stosuje się wzgledem przewinień, przy których "zaangażowany" nie jest któryś z 22 zawodników - czyli np. względem przewinień "rezerwopwy kontra rezerwowy lub trener kontra trener.

 

 Wyciąg z regulaminu

Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu zawodów w celu odnotowania w sprawozdaniu numeru licencji. Niedopuszczalne jest wpisywanie do sprawozdania trenera posiadającego licencję, a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce dla zawodników rezerwowych podczas tego meczu.  Dopuszczalny jest brak trenera na zawodach w przypadkach losowych (np. choroba). Nieobecność trenera podczas meczu sędzia ma obowiązek odnotować w sprawozdaniu zawodów

 

 

Sędziowie główni jak i asysencji prowadzący zawody na szczeblu ŚZPN oprócz konieczności zgłaszania urlopowań drogą mailową zobowiazani są do zaznaczania urlopów w systemie Extranet.

 

 

 

 

 

 

 

 


  
 Interpretacja przepisów
 

W Art 5 Laws of the Game 2017/2018 znajduje się następujący zapis:

“The referee may not change a decision on realising that it is incorrect or on the advice of another match official if play has restarted or the referee has signalled the end of the first or second half (including extra time) and left the field of play or terminated the match”

W Przepisach Gry 2017/2018  zapis ten został przetłumaczony w następujący sposób (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego)

„Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię  innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody.

Dlatego też informuję, że tłumaczenie „or terminated the match” na “ lub zakończył zawody”  jest niewłaściwe.

Prawidłowe tłumaczenie „or terminated the match” to „lub zakończy zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.”

Tym samym prawidłowe brzmienie tego zapisu  (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego) jest następujące:

„Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię  innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.”

 

Jest to bardzo ważne ponieważ nasza dotychczasowa wiedza jest taka, że jeżeli sędzia zakończy zawody gwizdkiem to nie może już skorygować swojej błędnej decyzji, również wtedy gdy używany jest system VAR.

 
 

  

 

 UWAGA

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 28.06.2017 r. zatwierdził "Regulamin Ramowy rozgrywek w piłkę nożną" wraz z załącznikami i "Regulamin rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski w sezonie 2017/2018 na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej".

 

Regulamin Ramowy rozgrywek w piłkę nożną

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

 

 

Regulamin rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski

 

REGULAMIN KLASY OKRĘGOWEJ

 

REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ O MISTRZOSTWO II LIGI WOJEWÓDZKIEJ JUNIORÓW A1 GR. 3 W SEZONIE 2017/2018

 

 

REGULAMIN  III LIGI  KOBIET

 

 

NOWA unifikacja rozgrywek młodzieżowych

 

 

 

 

 

 

 

Okólnik nr 11 Przepisy Gry 2017/18

 

 

 

 

 

NOWA  TABELA EKWIWALENTÓW  ZA  PROWADZENIE ZAWODÓW 


Najważniejsze zmiany w Regulaminie Ramowym na sezon 2017/18:


- w zawodach seniorów - IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, B i C - drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian;

- w zawodach Klasy Okręgowej i Klasy A wykreślono zapis o obowiązku gry w ciągu całego meczu zawodników młodzieżowych (od 1 lipca w drużynach Klasy Okręgowej i Klasy A może grać 11 seniorów w podstawowym składzie, a 7 seniorów przebywać na rezerwie);

- sędzia zawodów przed meczem nie musi już otrzymywać do wglądu kart zdrowia; obecnie protokół z zawodów będzie zawierał oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, które podpisze kapitan i kierownik lub trener drużyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY  ZEBRAŃ  PLENARNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 OKÓLNIK NR 7 IFAB

 

 CZASOPISMO SĘDZIA NR 1/2017

 

 

 

 

 

 

W związku z utworzeniem nowej strony Kolegium Sędziów w Żywcu mieszczącej się pod adresem:

 

www.kszywiec.pl zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres mailowy:

 

obsadazywiec@op.pl zdjęć z meczy w celu umieszczenia ich na nowej stronie w galerii.

W przypadku uwag/propozycji odnośnie nowej strony prosimy o przesyłanie ich na ww podany adres mailowy.

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 14.10.2016 r. następuje zmiana siedziby BOZPN

oraz Podokręgu Bielsko-Biała.

Nowy adres również do korespondencji jest następujący:

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej

ul. Widok 12

43-300 Bielsko-Biała 

 

 

 

 

 

W przypadku rozbieżności między  obsadą na stronie a obsadą w extranecie sedziowie zobowiazani są do kontaktu z obsadowym

 

Przypominam o obowiązku zgłaszania urlopowań najpóźniej
do wtorku na dany weekend.

 

 

 

 

 

 

Sędziowie główni zobowiązani są do przesyłania
do 15 minut po zakończeniu zawodów
wyniku spotkania na nr otrzymany z sytemu extranet (500505505)
w formacie nr meczu (otrzymany w sms)#wynik gospodarzy:wynik gości#wynik gospodarzy do przerwy:wynik gości do przewy). 

 

W przypadku zawodów przerwanych

lub nie rozegranych należy
przesyłać sms w poniższy spsób:

numer_meczu#p - mecz przerwany

numer_meczu#n - mecz nie odbył się

 

Zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną sędzia prowadzący zawody zobowiązany jest znać regulamin prowadzonych zawodów.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu rozgrywek w piłce nożnej Podokręgu Żywiec

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich / 28.04.2016

Nowe zasady rozliczania delegacji sędziowskich

 

Po uzyskaniu interpretacji Izby Skarbowej i Sądu Okręgowego Śląski Związek Piłki Nożnej, począwszy od najbliższej kolejki, tj. 30.04.2016/1.05.2016, wprowadza następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich:

- kwoty do 200,00 złotych należy rozliczać bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu,

- kwoty powyżej 200,00 złotych należy rozliczać z uwzględnieniem 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu.

Do czasu uzyskania druków delegacji według nowego wzoru, rozliczeń należy dokonywać na dotychczasowych drukach według podanych powyżej zasad.

Uchwała Zarządu Śląskiego ZPN Nr 405/36/16 z dnia 19.04.2016 r.

Rachunki do BOZPN za V 2016 do 200 zł (łączny rachunek za miesiąc) rozliczane są z uwzględnieniem kosztów uzyskania (tak jak do tej pory).

Rachunki do BOZPN poniżej łącznej kwoty 200 zł rozliczane są bez uwzględnienia kosztów uzyskania.

 

 

 

Informacja z Podokręgu Skoczów

Wydział  Gier  i  Dyscypliny  Podokręgu  Piłki  Nożnej  w  Skoczowie  zwraca  się  do  wszystkich  sędziów  głównych  prowadzących  mecze  mistrzowskie  w  miesiącu  czerwcu  16 r.  o  przesyłanie  na  bieżąco  sprawozdań  (papierowych)  z  tych  meczy,  po  każdej  kolejce  (najpóźniej  do  wtorku).  Sprawozdania  można  wrzucić  do  skrzynek  znajdujących  się  w  Skoczowie  w  pawilonie  SOSiR  (stadion  "Beskidu")  i  na  basenie  "Delfin"  lub  listownie  (wskazane  listem  priorytetowym).  Podyktowane  to  jest  dokonaniem  weryfikacji  końcowej  na  podstawie  extranetu  i  sprawozdań.  Ostateczny  termin  dostarczenia  sprawozdania  ustala  się  na  dzień  21.06.16 r.

Zenon  Wawrzyczek

 

 

 

 

 

 

Przypomina się sędziom o kontroli ławek rezerwowych przed zawodami. Tylko osoby funkcyjne wpisane do załącznika(oprócz zawodników rezerwowych) mogą znajdować się w strefach technicznych

 

Mecze III ligi juniorów i IV ligi trampkarzy
w tej kolejce nie są obsądzane w extranecie.
Obowiązuje sprawozdanie w wersji papierowej, która należy dostarczyć do Podokręgu Żywiec w terminie do 48h po zawodach.

 

W przypadku rozbieżności w dacie/godzinie zawodów
między extranetem a umieszczoną obsadą proszę o kontakt.

W przypadku braku obsady w extranecie lub braku sms do godz. 20.00
dzień przed meczem proszę o kontakt.

 

Zobowiązuje się wszystkich sędziów do poinformowania i przeczytania kierownikom drużyn o zmianach i karach umieszczonych w sprawozdaniu zawodów.

  

Sędziowie zobowiązani  są do sprawdzania przed meczem stref technicznych (ich wyznaczenia), wyegzekwowania ich wyznaczenia w przypadku braku oraz kontroli stref technicznych i osób w nich zasiadających w czasie zawodów. Wszelkie niedociągnięcia organizatora zawodów w tym zakresie winny zostać opisane w sprawozdaniu.

 

 

 

Zmiana w Regulaminie Ramowym / 20.04.2016

 

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 19.04.2016 r. podjął Uchwałę Nr 404/35/16 w sprawie wykreślenia w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Śl. ZPN zapisu dotyczącego przerwy 48-godzinnej między zawodami dla zawodników biorących udział w rozgrywkach od Trampkarzy do Orlika Młodszego w różnych drużynach swojego klubu.

-
 Uchwała Nr 404/35/16

-Regulamin Ramowy rozgrywek w piłce nożnej


Wykreślony zapis z Regulaminu Ramowego:
Zawodnik w kategorii Trampkarz, Trampkarz Młodszy, Młodzik, Młodzik Młodszy, Orlik i Orlik Młodszy może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu pod warunkiem, że przerwa pomiędzy zawodami - od zakończenia pierwszych zawodów do rozpoczęcia drugich zawodów - wyniesie minimum 48 godzin (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza).

 

 

 

 

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej przypomine, że wszystkie zawody prowadzone przez sędziego nie mogą odbywać się bez otrzymania przed rozpoczęciem meczu sprawozdania z zawodów - dotyczy to zawodów mistrzowskich, towarzyskich czy sparingowych.

Po zakończonych zawodach obowiązkowo ma być pieczątka klubowa  z podpisem osoby funkcyjnej w klubie na delegacjach sędziów, obserwatorów i delegatów.

 

 

 

INFORMACJA

 

 Uchwała Zarządu Śląskiego ZPN w sprawie interpretacji 
okresu ważności badań lekarskich zawodników

../uploaded/Uchwala_waznosc_badan_lekarskich.jpg

 

 

 

INFORMACJE

Jeżeli w trakcie trwania meczu, dotyczy to także czasu przed i po zawodach wystąpią incydenty wśród kibiców na terenie obiektu, tzn. bójki, petardy hukowe, race świetlne, niedozwolone hasła itp. niedozwolone zachowania, to w tym przypadku każdy sędzia
prowadzący zawody ma bezwzględny obowiazek opisać taki fakt

w sprawozdaniu (w systemie ekstranet oraz w wersji papierowej), a jeżeli jest obserwator to ma on obowiązek wypełnić skrócony raport delegata. Zarówno sędzia jak i obserwator mają obowiązek niezwłocznie przesłać wypełnione dokumenty do prowadzacego dane rozgrywki Okręgu BOZPN.

 

 

Przypominamy, że w przypadku gdy zawody się nie odbędą sędzia wypełnia rachunek na 50% ekwiwalentu.

Zgodnie z komunikatem Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26.02.2013 nr 15/27/2013 w przypadku prowadzenia dwumeczu (mecz trampkarzy i mecz juniorów) sędzia odejmuje z ewkiwalentu drugiego meczu 20 zł.

 

 

INFORMACJA

Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku-Białej informuje wszystkich sędziów prowadzących zawody na szczeblu Okręgu i Podokręgów: Bielsko-Biała, Skoczowa i Żywca, że bezwzględny termin składania do Księgowości BOZPN miesięcznych rachunków za obsługę sędziowską ustalony został do 5 dni po zakończeniu miesiąca. Wyjątek stanowią miesiące: czerwiec i listopad, kiedy to rachunki należy ostatecznie przedłożyć do końca miesiąca.

Zmiana ta został podyktowana faktem, iż kluby otrzymują dotacje, tylko i wyłącznie na podstawie wystawionych przez BOZPN rachunków może w terminie rozliczyć się z urzędem gminy. Wystawiona przez sędziego  DELEGACJA  nie stanowi dowodu księgowego, w oparciu o który może klub się rozliczać.

Niedostosowanie się do powyższego, skutkować będzie wstrzymaniem się z wypłatą należności sędziemu.

ods


95-lecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej


 


 

Szkolenie Plenarne
Kolegium Sędziów w Żywcu 28-09-2015.
Prowadził Prezes Michał Listkiewicz.
DEKLARACJA  KFP

 


 

 

 


 

SPRAWY FINANSOWE

NOWE  STAWKI  ZA  PROWADZENIE  ZAWODÓW

 

Uchwała  

 

Tabela ekwiwalentów sędziowskich


Rachunek sędziowski BOZPN jesień 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata za licencje sędziowską w sezonie 2017/2018

 

TERMIN WPŁAT 31.07.2017

Nr konta Śl.ZPN na które należy dokonywać wpłaty (każdy indywidualnie):

Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 Katowice

nr konta: 67 1020 2313 0000 3402 0437 6778

 

W tytule należy podać:

– cel opłaty (Opłata za licencję sędziowską),

– nazwisko, imię,

– macierzysty Podokręg

– oraz klasę rozgrywkową

 

Potwierdzenie elektroniczne opłaty należy przesłać na adres e-meilowy: obsadazywiec@op.pl

lub w wersji papierowej dostarczyć do Przewodniczącego KS Żywiec Dawida Bukowczana w nieprzekraczalnym terminie 5.08.2017

 

Brak potwierdzenia opłaty skutkuję wstrzymaniem w obsadzie.

Sędziowie powinni uiścić opłaty zgodnie z tabelą:

 

Uprawnienia 2017-2018